Page 227

Revista de Historia Militar 118

Nueva App Revistas RReevviissttaass de ddee Def DDeeffeeennnsssaaa Nuestro fondo editorial ahora  en formato electrónico para  dispositivos Apple y Android   Accede a través de QR_APP_revistas_Defensa La aplicación, REVISTAS DEFENSA, eess uunnaa hheerrrraammiieennttaa ppeennssaaddaa ppaarraa pprrooppoorrcciioonnaarr uunn ffáácciill aacccceessoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddee llaass ppuubblliiccaacciioonneess ppeerriióóddiiccaass eeddiittaaddaass ppoorr eell MMiinniisstteerriioo ddee DDeeffeennssaa,, ddee uunnaa mmaanneerraa ddiinnáámmiiccaa yy aammeennaa.. LLooss ccoonntteenniiddooss ssee ppuueeddeenn vviissuuaalliizzaarr ““oonn lliinnee”” oo eenn PPDDFF,, aassíí mmiissmmoo ssee ppuueeddeenn ddeessccaarrggaarr llooss ddiissttiinnttooss números: Todo ello de una forma ágil, sencilla e intuitiva. La app REVISTAS DEFENSA es gratuita y ya está disponible en las tiendas Google Play y en App Store. NuevaWEB CCaattáállooggoo ddee PPuubblliiccaacciioonneess ddee DDeeffeennssaa Nuestro Catálogo de Publicaciones de Defensa, ahora a su disposición con más de mil títulos hhttttpp::////ppuubblliiccaacciioonneess..ddeeffeennssaa..ggoobb..eess// La nueva página web del Catálogo de  Publicaciones de Defensa pone a disposición de los uuusssuuuaaarrriiiooosss lllaaa iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn aaaccceeerrrcccaaa dddeeelll aaammmpppllliiiooo cccaaatttááálllooogggooo qqquuueee cccooommmpppooonnneee eeelll fffooonnndddooo eeedddiiitttooorrriiiaaalll dddeeelll MMMiiinnniiisssttteeerrriiiooo dddeee DDDeeefffeeennnsssaaa... PPPuuubbbllliiicccaaaccciiiooonnneeesss eeennn dddiiivvveeerrrsssooosss fffooorrrmmmaaatttooosss yyy sssooopppooorrrttteeesss,,, yyy dddiiifffuuusssiiióóónnn dddeee tttooodddaaa lllaaa iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn yyy aaaccctttiiivvviiidddaaaddd qqquuueee ssseee gggeeennneeerrraaa eeennn eeelll DDDeeepppaaarrrtttaaammmeeennntttooo... LIBROS IIInnncccllluuuyyyeee uuunnn fffooonnndddooo eeedddiiitttooorrriiiaaalll dddeee llliiibbbrrrooosss cccooonnn mmmááásss dddeee mmmiiilll tttííítttuuulllooosss,,, aaagggrrruuupppaaadddooosss eeennn vvvaaarrriiiaaasss cccooollleeecccccciiiooonnneeesss,,, qqquuueee aaabbbaaarrrcccaaannn lllaaa gggrrraaannn vvvaaarrriiieeedddaaaddd dddeee mmmaaattteeerrriiiaaasss::: dddiiisssccciiipppllliiinnnaaasss ccciiieeennntttííífififi cccaaasss,,, tttééécccnnniiicccaaasss,,, hhhiiissstttóóórrriiicccaaasss ooo aaaqqquuueeellllllaaasss rrreeefffeeerrriiidddaaasss aaalll pppaaatttrrriiimmmooonnniiiooo mmmuuueeebbbllleee eee iiinnnmmmuuueeebbbllleee cccuuussstttooodddiiiaaadddooo pppooorrr eeelll MMiinniisstteerriioo ddee DDeeffeennssaa.. REVISTAS EEElll MMMiiinnniiisssttteeerrriiiooo dddeee DDDeeefffeeennnsssaaa eeedddiiitttaaa uuunnnaaa ssseeerrriiieee dddeee pppuuubbbllliiicccaaaccciiiooonnneeesss pppeeerrriiióóódddiiicccaaasss... SSSeee dddiiirrriiigggeeennn tttaaannntttooo aaalll cccooonnnjjjuuunnntttooo dddeee lllaaa sssoooccciiieeedddaaaddd,,, cccooommmooo aaa lllooosss ppprrrooopppiiiooosss iiinnnttteeegggrrraaannnttteeesss dddeee lllaaasss FFFuuueeerrrzzzaaasss AAArrrmmmaaadddaaasss... AAAsssiiimmmiiisssmmmooo ssseee pppuuubbbllliiicccaaannn oootttrrrooo gggrrruuupppooo dddeee rrreeevvviiissstttaaasss cccooonnn uuunnnaaa lllaaarrrgggaaa tttrrraaayyyeeeccctttooorrriiiaaa yyy cccaaallliiidddaaaddd::: ccoommoo llaa hhiissttoorriiaa,, eell ddeerreecchhoo oo llaa mmeeddiicciinnaa.. CARTOGRAFÍA Y LÁMINAS UUUnnnaaa gggrrraaannn vvvaaarrriiieeedddaaaddd dddeee ppprrroooddduuuccctttooosss dddeee iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn gggeeeooogggrrráááfififi cccaaa eeennn pppaaapppeeelll yyy nnnuuueeevvvooosss sssooopppooorrrttteeesss iiinnnfffooorrrmmmááátttiiicccooosss,,, qqquuueee eeessstttááánnn tttaaammmbbbiiiééénnn aaaa ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn ddddeeee ttttooooddddoooo aaaaqqqquuuueeeellll qqqquuuueeee ddddeeeesssseeeeeeee aaaaddddqqqquuuuiiiirrrriiiirrrrlllloooossss.... AAAAssssíííí mmmmiiiissssmmmmoooo eeeexxxxiiiisssstttteeee uuuunnnn aaaattttrrrraaaaccccttttiiiivvvvoooo ffffoooonnnnddddoooo ccccoooommmmppppuuuueeeessssttttoooo ppppoooorrrr mmmmáááássss ddddeeee ttttrrrreeeesssscccciiiieeeennnnttttaaaassss rreepprroodduucccciioonneess ddee lláámmiinnaass yy ddee ccaarrttooggrraaffííaa hhiissttóórriiccaa..


Revista de Historia Militar 118
To see the actual publication please follow the link above